Med etik och värderingar i fokus

Efter alla år som konsult har jag varit inne i snart sagt de flesta branscher på den svenska arbetsmarknaden. Jag arbetar med allt från enstaka samtal eller föreläsningar till långsiktiga och genomgripande förändringsprocesser i både stora och små organisationer, inom både privat, offentlig som ideell sektor. Den största delen av min tid ägnar jag åt längre processer i organisationer, vid vilka etik och värderingar står i fokus. Nedan följer några exempel för att illustrera hur arbetet kring dessa frågor kan gå till i praktiken.


 

Exempel på uppdrag

Då jag oftast jobbar med integritetskänslig information i interna processer kan jag inte namnge mina uppdragsgivare. 

 

GEMENSAMMA VÄRDERINGAR – DEN SPRIDDA ORGANISATIONENS SAMMANHÅLLANDE KITT

En av mina uppdragsgivare var en stor organisation, som finns på flera olika platser i landet. De olika enheterna förväntades samverka, men den fysiska placeringen var ett problem. Avsaknaden av gemenskap var påtaglig vilket har orsakade negativ konkurrens snarare än samarbete. I denna organisation drev jag ett projekt som syftade till att lyfta fram en gemensam värderingsgrund som förenar de olika enheterna. Cheferna från landets olika delar träffades vid ett flertal tillfällen och arbetade gemensamt fram vad organisationen står för, vilket har bidragit till att alla idag känner sig mer engagerade i dess värderingar och mål. Värderingarna är något som genomsyrar hela organisationen, inte bara det i dagliga arbetet utan även i det strategiska tänkandet, vilket ses som mycket angeläget av de anställda.


ORON VIKER DÅ FUSIONSPROCESSEN TYDLIGGÖRS

Två organisationer skulle fusionera. De hade olika arbetssätt, ledarskapet skiljde sig åt och organisationernas yttre förutsättningar var olika. De skulle flytta in i gemensamma lokaler och samarbeta mycket nära. Hur skulle detta göras? Vilken ledarskapsstil skulle gälla? Vilka chefer fick fortsätta att vara chefer? Hur skulle de båda organisationskulturerna kunna sammansmälta? Hur skulle gemenskap och arbetsglädje kunna skapas ur den ömsesidiga misstänksamhet som rådde?

Sammanslagningar och fusioner innebär oro och osäkerhet. Många etiska dilemman uppkommer. Jag driver projekt som syftar till att underlätta det framtida samarbetet. De olika organisationskulturerna tydliggörs och risker för etiska dilemman identifieras. Genom detta arbete når organisationerna djupare insikt i dessa frågor, takhöjden i diskussionerna ökar och medarbetarna känner en större öppenhet inför de stundande förändringarna.

 


HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP KRING FÖRETAGETS EXISTENTIELLA FRÅGOR

I ett lite mindre företag med 13 anställda har jag drivit ett kortare projekt för att få igång en diskussion kring företagets existentiella frågor, dess värderingar och människosyn. Detta gjordes i syfte att företagets strategier skulle bli tydliga och väl förankrade i en gemensam värderingsgrund. Vad ville man med företaget i framtiden? Hur hanterade man professionella kontra privata värderingar? Hur såg man på belöningssystem och rekrytering? Hur skulle man ställa sig till egen konkurrerande verksamhet vid sidan av det ordinarie arbetet? Jag genomförde en rad intervjuer och höll sedan flera seminarier som kom att ligga till grund för företagets interna utvecklingsarbete.