VAD ÄR ETIK OCH VÄRDERINGAR?

Etik, moral och värderingar är begrepp som ofta förekommer i vardagen men som vi kanske inte vet den exakta definitionen av. Vi känner till deras ungefärliga innebörd, men om vi med egna ord skall förklara vad de betyder så är det ofta svårt.

Språkligt sett betyder orden etik och moral i princip samma sak. Etik härstammar från grekiskans ethos och moral från latinets moralus. Vissa menar därför att etik och moral skall användas synonymt. Andra väljer att dela upp det och säger att etik är teori och moral är handling. Etik är det man tänker och tycker om olika handlingar, det man vill, önskar, står för och påstår. Moral, i sin tur, är det man faktiskt gör – en omsättning av tankar i handling.

Förre ärkebiskopen K-G Hammar har sagt att ”Etik är relationer.” En annan beskrivning, som Tomas Brytting, professor och forskningsledare vid Ersta Sköndals Högskola, ibland använder sig av, är att ”Etik är den enskildes ansvar för det gemensammas bästa.”

Vår etik och vår moral har sin grund i våra värderingar. Det vi vill, önskar och faktiskt gör beror på vad vi värdesätter. Värderingar handlar, enkelt uttryckt, just om det vi sätter värde på. Att arbeta med gemensamma värderingar i företaget innebär att tillsammans resonera kring vad vi anser vara sant, gott, rätt och viktigt i vår verksamhet. Naturligtvis inbegriper begreppet värderingar även det som står i kontrast till detta; det som är falskt, ont, fel och oviktigt.

När dessa tre delar: — vad vi sätter värde på, vad vi tycker och hur vi handlar – hänger samman på ett relevant sätt skapas konsekvens och mening. Då värderingarna är klarlagda är det lättare att stå för det man tycker och motivera sitt agerande, såväl på organisations- som individnivå.

Varför arbeta med etik och värderingar?

Etik påverkar både oss själva, vår omgivning och vår organisation. Att ta ansvar för det gemensammas bästa inverkar på allas välmående och framgång. Det handlar inte bara om att vi skall ha en medmänsklig syn på varandra i vårt arbete. Att se till det gemensammas bästa hjälper oss att fatta bra beslut för både medarbetare och organisation. Därigenom skapar vi framgångsrika organisationer.

Etik – vad vi tycker, tänker, vill och påstår – utgår ifrån de värderingar vi har.

Värderingar utgör plattformen. Det är viktigt att veta vem man är. Speciellt idag när hjulen snurrar fort och verksamheten kan förändras lika snabbt som omgivningen.

Gemensamma värderingar kan bli grundfundamentet som håller samman organisationen. Värderingarna är det vi står för, det vi anser vara sant, rätt, gott och viktigt – oavsett vad vi sysslar med. Om vi är eniga kring de grundläggande värderingarna kan handlingskraft och engagemang skapas.

När en organisation upptäcker och tydliggör sina gemensamma värderingar bildas en plattform för övrigt strategiarbete. Hur organisationen gör affärer, rekryterar, kommunicerar internt och externt etc. bör ha sin utgångspunkt i dessa värderingar, så att strategierna och det efterföljande arbetet blir konsekvent och effektivt. Värderingar, etik och moral – vad vi värdesätter, tycker och gör – måste gå hand i hand. Ord måste bli handling!

 

Prator 

Ett tält är en temporär boning som vi njuter av en tid men sen plockar ner. Värdegrundsprojektet är på liknande sätt något man har under en tid, vars innehåll ska integreras I vardagen och bli en del av företagets verksamhet. 

Trygghet, öppenhet och kommunikation är avgörande för att ett företag eller organisation ska kunna se sig i spegeln och fråga hur man egentligen mår.

Låt oss göra en upptäcktsresa tillsammans. Låt oss gå på djupet för att se vilka värderingar som styr företaget. Hur agerar vi? Vilka handingar utför vi mot varandra - i stort och smått?